тел.: 032 570 670, тел.: 0879 567 991
гр. Пловдив, ул. Опълченска № 19

 

Сайтът vacanciqbg.com е собственост на Космополитън Травъл ЕООД.

ЕИК 115109000

За връзка с нас:

тел. 0879 567 991, 0877 971 899, 0899 971 899

Пловдив: 032 570 670

Москва: +7 499 643 55 67

e-mail: info@vacanciqbg.com

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ХОТЕЛСКА РЕЗЕРВАЦИЯ

 

1.      Резервации и записване:

Заявките за резервации са по следните начини:

 • Чрез попълнена бланка за записване от сайта vacanciqbg.com.
 • На e-mail: info@vacanciqbg.com.
 • За да бъде потвърдена една резервация, потребителят трябва да извърши плащани по нея. Размерът на плащането е индивидуален за всяка една резервация и зависи, както от конкретната оферта, така и от времето оставащо до датата на настаняването.
 • В офиса на фирмата на адрес: гр. Пловдив, ул. Опълченска № 19

 

2.      Начин на плащане:

 • в брой в офиса на фирмата на адрес: гр. Пловдив, ул. Опълченска № 19
 • EasyPay;
 • bPay;
 • ePay;
 • с кредитна или дебитна карта;
 • с наложен платеж с куриер на Еконт Експрес;
 • по банков път

Банка: UniCredit Bulbank

IBAN: BG21 UNCR 7000 1520 2677 91

BIC код: UNCRBGSF

В полза на: Космополитън травъл ЕООД

 

1. Предмет на договора:

Космополитън Травъл ЕООД предоставя на клиента туристически услуги в страната и чужбина, съгласно заявката за резервация от уеб сайта  на Космополитън Травъл ЕООД и условията, описани подробно в настоящия договор.

2. Права и задължения на страните:

2.1. Космополитън Травъл ЕООД  поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.

2.2. Космополитън Травъл ЕООД се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
2.3. В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Космополитън Травъл ЕООД ще направи всичко възможно за да ги удовлетвори, но не може да гарантира безусловно изпълнението им, за което клиента ще бъде уведомен.
2.4.  Космополитън Травъл ЕООД не носи отговорност за услуги, които клиентът е закупил индивидуално на място.

2.5. При потвърждение на заявка за туристически услуги, клиентът трябва да заплати депозит, съгласно т. 3.3 в срок от 24 часа /1 работен ден/ от потвърждението на заявката от туроператора, и съответно да извърши пълно заплащане на услугите съгласно сроковете в същата точка.

2.6. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена в писмен вид, посредством електронна поща или посредством резервационна форма в интернет сайта на Космополитън Травъл ЕООД.

2.7. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно т. 3.4.

2.8.  Космополитън Травъл ЕООД  не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства извън техния контрол.

2.9. Космополитън Травъл ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Космополитън Травъл ЕООД или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

2.10.  В случай на рекламация по повод на туристически услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно доставчика на съответната услуга и представител на Космополитън Травъл ЕООД. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава в 3 /три/ дневен срок след последната дата на туристическата услуга, да предостави на Космополитън Травъл ЕООД писмена рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението, придружено с потвърждение от доставчика на услугата. Космополитън Травъл ЕООД е длъжен да вземе становище по рекламацията  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаването й. Космополитън Травъл ЕООД оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по указания  ред както и при липсата на потвърждение на доставчика на услугата.

2.11. Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на Космополитън Травъл ЕООД или техни контрагенти, се извършва само срещу предоставявне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от представители на Космополитън Травъл ЕООД поправки и анулации.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

3. Условия за Резервация, Плащане, Срокове и условия за промени по резервацията, Анулации и Рекламации:

3.1. Резервации за пътуване и хотелско настаняване се подават по следните начини:

• Посредством онлайн формата за резервация. С попълването на всяка заявка за резервация, клиентът се съгласява с всичко, описано в този договор.

3.2 Начин на плащане: Плащането се извършва в лева с EasyPay, bPay, ePay, кредитна или дебитна карта, с наложен платеж на куриер на Еконт Експрес или по банков път на сметката на Космополитън Травъл ЕООД.

3.3 Срок на плащане:

• Размерът на авансовото плащането е индивидуален за всяка една резервация и зависи, както от конкретната оферта, така и от времето оставащо до датата на настаняването..

• Пълно плащане – не по-късно от 14 дни преди датата на заминаване. В противен случай Космополитън Травъл ЕООД си запазва правото да смята резервацията за ануларана и клиентът дължи неустойка съгласно условията за анулация.

• При резервации в последния момент е необходимо пълно предплащане на сумата по резервацията.

• Всички плащания се извършват в български лева. Когато цената е в едро се преизчислява по фиксинга на БНБ.

3.4 Анулации:

В случай, че клиентът се откаже от туристическа услуга не по вина на  Космополитън Травъл ЕООД, анулации на вече заявени услуги се по условията описани в съответната оферта. В случаите, когато в офертата няма такива се прилагат следните условия:

 • до 21 дни преди обявената дата на пътуването – 0%
 • от 21 до 11 дни преди обявената дата на пътуването – 30%
 • от 10 до 7 дни преди обявената дата на пътуването – 70%
 • от 6 до 3 дни преди обявената дата на пътуването – 80%
 • под 3 дни преди обявената дата на пътуването – 90 %
 • при неявяване на датата за настаняване (no show) - 100%

При непристигнал турист и анулации, извън предвидените срокове - Космополитън Травъл ЕООД ще фактурира на клиента неустойка за всяко заявено и незаето легло.

4.      Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

5. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Република България.

6. Настоящият договор влиза в сила от датата на потвърждение на заявката за пътуване и хотелско настаняване и е валиден до крайната дата на ползване на услугата.

7.Документи, които се издават на клиента при потвърдена и заплатена резервация:

• фактура за платената сума по направената резервация;
• договор с клиент за предоставената туристическа услуга;
• ваучер за предоставената туристическа услуга или резервационна бланка.

8. Ползване на сайта www.vacanciqbg.com. Този сайт се администрира от Космополитън Травъл ЕООД и се предоставя на ваше разположение с рекламна и информационна цел.Информацията предоставена в интернет страницата редовно се проверява и актуалицира. Въпреки  това е възможно част от публикуваните данни да са били променени или допълнени, поради което в настоящият момент да не са актуални. Актуална информация можете да получите по имейл на отправено запитване или заявка. Съгласно чл. 28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна  се счита информацията, предоставена от Космополитън Травъл ЕООД или от оторизираните агенти. Резервация може да се направи само след като Космополитън Травъл ЕООД е предоставила на клиента конкретна оферта по имейл, която съдържа актуална  информация, клиента се е запознал с нея и я е потвърдил. Изнесената информация в сайта не трябва да се възприема като отправена оферта за сключване на сделка или договор.